Huishoudelijk reglement

 1. TV de Kersenplukkers heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen TV de Kersenplukkers van de bezoekers en leden wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van dit pand en openbare ruimte gelden dan ook de huisregels van TV de Kersenplukkers en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.
 2. Alle aanwijzingen van medewerkers van TV de Kersenplukkers, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
 3. Binnen bij de TV de Kersenplukkers stellen wij het op prijs dat u gebruik maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.
 4. Bij TV de Kersenplukkers gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken.
 5. Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van TV de Kersenplukkers is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.
 6. Bij TV de Kersenplukkers gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze bezoekers en medewerkers seksueel te intimideren.
 7. TV de Kersenplukkers dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar en sterke drank wordt niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van TV de Kersenplukkers u een legitimatiebewijs te tonen.
 8. Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 9. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van TV de Kersenplukkers en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
 10. Om de rust, orde en veiligheid binnen TV de Kersenplukkers te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 11. Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
 12. TV de Kersenplukkers stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen.
 13. De bestuursleden, leden van de barcommissie en door hen aangewezen personen van TV de Kersenplukkers waken over uw veiligheid, bij calamiteiten wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van deze op te volgen.
 14. Laat uw eigendommen op de locatie van Tv de Kersenplukkers en in uw auto niet onbeheerd achter. TV de Kersenplukkers is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van TV de Kersenplukkers, geschiedt op eigen risico.
 15. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen van een ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier,welke te verkrijgen is via onze website voor minderjarige aanmelding wordt door ouder of verzorger deze ondertekend. Op het aanmeldingsformulier dient te worden vermeld: voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit en overige contactgegevens (zie
  aanmeldformulier).
 16. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.
 17. De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de ledenadministrateur door te geven.
  De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.
 18. Opzegging lidmaatschap zie statuten ,tevens staat aangegegeven op de website van de vereniging welke opzeggingsprocedure gevolgd moet worden.
 19. Vrijwilligerswerk/activiteiten/ verplichting, De verplichtingen kunnen ook inhouden, naast financiële verplichtingen, het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Bij het niet nakomen van de verplichtingen is het bestuur gemachtigd om, berisping, tuchtrechtelijke boete, schorsing (tijdsduur wordt bepaald door het bestuur);ontzetting (royement) over te gaan, vrijwilligerswerk is afkoopbaar door jaarlijks €100,00 te betalen aan de vereniging onder vermelding Afkoop vrijwilligerswerk (op de hoogte van het bedrag zal een jaarlijkse indexering worden toegepast).
 20. Een Vertrouwenspersoon is beschikbaar op onze vereniging. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het centrale aanspreekpunt op de vereniging waar je als lid terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De VCP doet geen onderzoek naar de incidenten, maar luistert, denkt mee en helpt het betreffende lid om zo nodig de juiste vervolgstappen te zetten.
 21. De vereniging zal er op toezien dat tennisleraren in het bezit zijn van een geldig VOG (Verklaring omtrent gedrag welke een geldigheid heeft van 3 jaar).
 22. Alle leden kunnen kennis nemen van de statuten en dit reglement via de website van de vereniging.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 22 mei 2023.

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van TV de Kersenplukkers. Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Concept - (definitief) Statutenwijziging De Kersenplukkers.pdf