Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

AVG verklaring De Kersenplukkers

Vanaf 25 mei 2018 geldt de privacywetgeving in de hele EU. Ook De Kersenplukkers werkt met persoonsgegevens bij het organiseren van competitiewedstrijden, de ledenadministratie, de nieuwsbrief en dergelijke. Wij voldoen via het stappenplan van de KNLTB (AVG-tool) aan de AVG.

 

Privacyverklaring

De Kersenplukkers hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Kersenplukkers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•  Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
•  Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•  Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
•  Technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
•  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•  Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als tennisvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw gegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Policy vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: [email protected].

 

Waarvoor verwerken wij  persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

•  Om te kunnen tennissen bij De Kersenplukkers en je aan te melden bij de KNLTB.
•  Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Verstrekking aan derde

De gegevens die je aan ons geeft, strekken wij enkel aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

•  Het verzorgen van de internet omgeving van het AVG-programma;
•  Het verzorgen van de financiële administratie.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Stichting AVG voor Verenigingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

•  Alle personen die namens De Kersenplukkers van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
•  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
•  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
•  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
•  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent de gegevens

Je heb recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons over te dragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken, vragen wij jou om je te legitimeren.

 

Opmerkingen

Mocht jij een opmerking hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Mochten we er niet uitkomen, dan heb jij altijd het recht de opmerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wil jij graag meer weten over de AVG? Neem dan contact met ons op via: [email protected]